tło

Tawerna u Flisaka

vis a vis Zamku w Malborku


Realizowane projekty:

Tytuł projektu: Rozbudowa sali konsumpcyjnej restauracji „u Flisaka” w Malborku w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

Beneficjent: FH Excellence Ewa Kołkowska, Paweł Kołkowski spółka cywilna

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0195/20

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 02. Przedsiębiorstwa

Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane,

Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Wartość projektu: 291 676,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 291 676,00 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 247 924,60 PLN

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie czasu wolnego - FH Excellence E. Kołkowska, P.Kołkowski s.c.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, do których należą:

1. zwiększenie powierzchni konsumpcyjnej restauracji „u Flisaka”
2. zapewnienie wyposażenia Sali spełniającego wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego.

tlo
Kontakt Tawerna U Flisaka
stanica Malbork ul. Wałowa
(nabrzeże, na przeciw Zamku)
tel. 509 800 633
email: biuro@uflisaka.pl