tło

Tawerna u Flisaka

vis a vis Zamku w Malborku

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności restauracji ,,u Flisaka’’ poprzez dywersyfikację działalności oraz cyfryzację przedsiębiorstwa.

Beneficjent: FH Excellence Ewa Kołkowska, Paweł Kołkowski spółka cywilna

Numer wniosku o dofinansowanie: WNG-IMP.02.2022/228

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU)

Działanie: Działanie 13.1 . MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU

Poddziałanie: 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE.

Wartość projektu: 199 266,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 199 266,00 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 119 559,60 PLN

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w restauracji ,, u Flisaka’’ poprzez wdrożenie rozwiązań polegających na cyfryzacji procesów pozwalających firmie zarządzać́ i monitorować́ relacje z klientami.

tlo
Kontakt Tawerna U Flisaka
stanica Malbork ul. Wałowa
(nabrzeże, na przeciw Zamku)
tel. 509 800 633
email: biuro@uflisaka.pl